Ana sayfa » Bitcoin madenciliği çevre etkileri
Madencilik

Bitcoin madenciliği çevre etkileri

Bitcoin madenciliği çevre etkileri
Bitcoin madenciliği çevre etkileri

Bitcoin madenciliği çevre etkileri; Bitcoin‘in ilk çıktığı dönemlerde madencilik ya­panların sayısının az olması sebebiyle çok kısa zamanda yüksek miktarda Bitcoin üretmek mümkündü. Mevcut durum itibarıyla hem sis­temin zorlaşması hem de madencilik yapanların çoğalması Bitcoin üretimini zor ve oldukça ma­liyetli kılmaktadır. Bitcoin madenciliği (Bitcoin mining) hem işlemleri doğrulayan hem de kayda geçiren kişileri tanımlamaktadır. Bu bakımdan

Bitcoin üretimi ve işlemleri doğrulama süreci madenciler tarafından yapılmaktadır. Madenci­ler blockchain sisteminin güvenliğini ve kripto para transferlerinin gerçekleşmesini sağlarken yaptıkları işlemler dağıtılmış veri defterine kay­dolmaktadır. Blockchain teknolojisi açık hesap olduğundan tüm kullanıcılar işlemlerini kontrol edebilmektedir.

Madenciler harcadıkları elektrik enerjisi ve sağladıkları işlem gücüyle sistem doğ­rulama ve kayıt hizmeti karşılığında ürettikleri Bitcoin’i dolaşıma sokmakta, dolaşıma giren Bitcoin madencilerin cüzdan hesaplarına geçmekte­dir. Böylece Bitcoin madencileri bir yandan fizik­sel olarak tükettikleri enerji ve sağladıkları hizmet karşılığında Bitcoin dolaşımını sağlarken diğer yandan kazanç elde edebilmektedir.

Kripto para ilk çıktığında madencilik işlemi için Microsoft Out­look programını indirip çalıştırmak yeterliyken günümüzde madencilik işlemi daha az karlı hale gelmiş ve zorlaşmıştır bu durum bitcoin madenciliği çevre etkileri ni. Giderek artan kullanıcı sa­yısı ve işlem zorluğundan dolayı kişi ve kurumlar daha fazla kazanç elde etmek için özel depolarda geniş, pahalı ve sadece Bitcoin madenciliğine tah­sis edilmiş makinelere yatırım yapmaktadır.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri, madencilik için tüketilen enerji miktarı birçok ülkenin enerji tüketiminden faz­ladır. ingiltere merkezli enerji fiyatı karşılaştırma platformu Power Compare, madencili­ğin küresel enerji tüketiminin daha fazla art­masına neden olduğuna işaret etmektedir.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri, Power Compare raporuna göre Bitcoin’in yıllık orta­lama enerji tüketimi 2017 Kasım ayında yüzde 30 oranında artış kaydederek 32 TWh olmuştur. 2017 sonu itibarıyla Bitcoin’in enerji tüketimi ortalaması ise 37 TWh’ye yaklaşmıştır. Gra­fik 4’te Bitcoin işlemleri için tüketilen enerjinin 2017 içerisindeki tüketim seyri görülmektedir. 2017’nin sonuna doğru tüketimin hızlı bir artış kaydettiği dikkat çekmektedir.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri
Bitcoin madenciliği çevre etkileri

Ülkelerin elektrik tüketimi, Bitcoin madenciliği çevre etkileri

Ülkelerin elektrik tüketimi ve Bitcoin madenciliğiyle tüketilen enerji miktarla­rı karşılaştırılmaktadır. Tabloda dikkat çekildiği üzere Bitcoin madenciliği elektrik tüketimi açı­sından yirmiden fazla Avrupa ülkesi ile beraber 175 ülkeyi geride bırakmaktadır. Ülke sıralama­sı olarak bakıldığında enerji tüketiminde Bit-coin’in Katar’ın hemen üzerinde 57. sırada yer aldığı görülebilmektedir.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri, enerji tüke­timi, dünyanın toplam elektrik ihtiyacının binde 17’sine denk gelmektedir. Bitcoin madenciliği için elektrik ihtiyacının bu şekilde devam etmesi durumunda Ekim 2018 itibarıyla İngiltere’nin toplam enerji tüketimini (309 TWh) ve Tem­muz 2019’da da ABD’yi (3,913 TWh) geçeceği tahmin edilmektedir.

Bitcoin enerji tüketim endeksine göre harca­nan elektriğin maliyetinin 1.86 milyar dolar ol­duğu tahmin edilmektedir. Bitcoin’in astronomik düzeyde enerji tüketmesinin temelinde “güvenlik” olgusu gösterilmektedir. Bilindiği gibi Bitcoin işlemlerinde merkezi bir otoritenin olmayışı sis­temin kendisini saldırı ve yolsuzluğa karşı koru­masını gerekli kılmakta ve bu görev madenciler tarafından yerine getirilmektedir.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri, Pahalı elek­trik kullanmalarına ve enerji yoksunu olmalarına rağmen kripto para trenini kaçırmak istemeyen birçok kullanıcı/ülke çözümü elektrik enerjisinin ucuz olduğu yerlerde madencilik yapmakta bul­maktadır. Elektrik ve madencilik için kullanılan cihazların fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ülkemizde Bitcoin üretimi oldukça maliyetlidir. Fakat Çin gibi hem elektrik hem de madencilik makinelerinin ucuz olduğu ülkelerde üretim ol­dukça yaygındır.

ÜLKELERİN VE BITCOIN MADENCİLİĞİNİN ELEKTRİK TÜKETİMİ

Ülke Elektrik Tüketimi (TWh, Yıllık) Bitcoin Madenciliğinde Yapılan Tüketimin Oranı
Çin 5.920 % 0,62
ABD 3.913 % 0,94
Rusya 1.065 % 3,44
Hindistan 1.001 % 3,66
Japonya 934 % 3,93
Almanya 533 % 6,88
Kanada 528 % 6,95
Brezilya 518 % 7,08
Güney Kore 495 % 7,41
Fransa 431 % 8,51
İngiltere 309 % 11,87
İtalya 291 % 12,60
Suudi Arabistan 272 % 13,48
Tayvan 249 % 14,70
Meksika 238 % 15,41
İspanya 234 % 15,67
Avustralya 224 % 16,37
İran 218 % 16,82
Güney Afrika 212 % 17,30
Türkiye 207 % 17,71
Endonezya 195 % 18,81
Tayland 164 % 22,36
Mısır 143 % 25,64
Ukrayna 143 % 25,64
Polonya 142 % 25,82
Malezya 131 % 27,99
İsveç 127 % 28,87
Norveç 126 % 29,01
Vietnam 125 % 29,34

Bitcoin madenciliği çevre etkileri, madenciliğin enerji tüketiminin giderek artması yeni sorunları gündeme getir­mektedir. Bitcoin madencilik işlemlerinin yarı­sından fazlası Çin’de yapılırken (yüzde 58) onu yüzde 16 ile ABD takip etmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre Çin’deki bir Bitcoin merkezi ta­rafından Bitcoin madenciliği için tüketilen ener­jinin kömürden elde edildiği ortaya konulmuş-tur.

Bu konudaki diğer bir çalışmada elektriğin görece ucuz olduğu Çin özerk bölgesinde yer alan Iç Moğolistan’da dünyanın en büyük Bit-coin madeni olduğu ifade edilmektedir.

Bitmain firmasının dijital Bitcoin madeninde gerçekleşen işlemler için tükettiği elektrik enerjisini termik santrallerden elde ettiği açıklanmıştır. Ancak Bitcoin madenciliği için 1 kW kömürden elek­trik üretmek için 0,6-1 kg karbondioksit ve 40 mW elektrik için toplam 24-40 ton karbondiok­sit ortaya çıkmaktadır. Bu da Boeing 747 yolcu uçağının bir saatte ortaya çıkardığı karbondioksit emisyonuna eşittir.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri için tüketilen enerjinin çevreye etkisinin büyük olacağı ve bu şekilde sürdürülemeyerek cazibesini yitireceği öne sürülmektedir.Bu yüzden kripto para için tüketilen enerjinin karbondioksit salınımı küresel ısınma ve çevresel soruna sebep olarak gösterilmekte-dir. Citigroup yaptığı araştırmada ihtiyaç duyu­lan elektrik miktarının artışını sürdürmesi du­rumunda Bitcoin sisteminin çökebileceğini ileri sürmektedir.

Bitcoin madenciliği çevre etkileri